Akita inu Czech Club z.s.

Čl. I
Název a sídlo

Akita Inu Czech Club, z.s. se sídlem v Olovnici
Zkrácený název: AICC

Čl. II
Právní postavení

 1. AICC je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový zapsaný spolek sdružující chovatele, majitele a příznivce japonského národního plemene Akita, s cílem propagovat a rozvíjet chov na území České republiky.
 2. AICC vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Čl. III
Činnost

 1. Organizace, rozvoj a propagace veškeré činnosti se vztahem zejména k plemeni Akita.
 2. Vytváření podmínek pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.
 3. Pořádání klubových, speciálních výstav a také další akce k propagaci plemene.
 4. Zajištění maximální míry informovanosti o plemeni.
 5. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exterieru psů.
 6. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí.
 7. Spolupráce s ostatními kluby na rozvoji kynologie a meziklubových vztahů
 8. AICC nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec předpisů FCI a ČMKU související s chovem psů.
 9. Odborná osvětová činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti
 10. Umožnění zastřešení jiných japonských plemen, která nemají vlastní specializovaný klub

Čl. IV
Vznik členství

 1. Členem AICC může být fyzická osoba starší 18 let. Mladší 18 let může být členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemá však aktivní ani pasivní volební právo.
 2. Členství vzniká písemně, zasláním přihlášky na určenou adresu, po schválení výborem a zaplacením členského příspěvku.
 3. Výbor provede bez zbytečného odkladu zápis do seznamu členů . Seznam členů bude zpřístupněn celému výboru , webmasterovi, případně kontrolním orgánům.
 4. Výbor je oprávněn odmítnout přihlášku.
 5. Čestné členství je možné po schválení výborem pro osoby, které se významně zasloužily o chov nebo propagaci plemene nebo jiných zvlášť zřetele hodných důvodů. Takový člen má stejná práva jako řádný člen.

Čl. V
Zánik členství

 1. Dnem doručení písemného prohlášení výboru.
 2. Nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu.
 3. Vyloučením.
 4. Úmrtím člena.
 5. Výbor provede bez zbytečného odkladu výmaz ze seznamu členů.

Čl. VI
Práva členů

 1. Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
 2. Navrhovat kandidáty do orgánů AICC, volit a být volen v souladu se stanovami do orgánů AICC.
 3. Předkládat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k výboru AICC.
 4. Podílet se na praktické činnosti AICC.
 5. Využívat výhod a služeb poskytovaných AICC.
 6. Získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí pro chov plemene.

Čl. VII
Povinnosti členů

 1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy AICC spolu s normativy FCI, ČMKU.
 2. Písemně hlásit změny týkající se členství a to nejdéle do jednoho měsíce od doby, kdy ke změně došlo.
 3. Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši
 4. Odvolávat se proti rozhodnutí Výboru do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 5. Dodržovat etická pravidla chovatelství a Zákon na ochranu zvířat proti týrání, č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 6. Při veškerém svém konání dbát oprávněných zájmů AICC. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo klubu, jeho členům a chovu způsobit škodu včetně poškození dobrého jména AICC.
 7. Dle svých možností přispívat k plnění poslání AICC.

Čl. VIII
Orgány

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Kontrolní komise

Čl. IX
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem AICC a tvoří ji členové AICC přítomní na jejím zasedání.
 2. Členská schůze
  a) přijímá a mění stanovy AICC, schvaluje výši poplatků a členských příspěvků
  b) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období
  c) schvaluje plán činnosti na určené období
  d) schvaluje kárný řád
  e) volí Výbor a Kontrolní komisi AICC a do obou těchto orgánů vždy 2 náhradníky
  f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru AICC
  g) rozhoduje o zániku AICC
 3. Členskou schůzi svolává Výbor klubu nejméně jednou ročně zveřejněním na internetových stránkách AICC, elektronickou nebo písemnou formou, ve lhůtě nejméně 21 dnů před jejím konáním.
 4. Mimořádnou členskou schůzi svolá Výbor na základě podnětu nejméně 1/2 členů AICC do 30 dnů od doručení podnětu.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů AICC. Pokud se nadpoloviční většina členů na řádnou a v termínu svolanou členskou schůzi nedostaví, uskuteční se náhradní členská schůze, která se bude konat ještě týž den a bude zahájena po uplynutí jedné hodiny od začátku původní členské schůze.
 6. Náhradní členskou schůzi může svolat statutární orgán nebo ten, kdo svolal členskou schůzi, která nebyla schopna usnášet se. Na jednání náhradní členské schůze se smí jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení Náhradní členské schůze je přijato za účasti libovolného počtu členů.

Čl. X
Výbor

 1. Výbor AICC je statutárním a výkonným orgánem voleným členskou schůzí.
 2. Výbor AICC je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy. Členové Výboru volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu, poradce chovu a ekonoma.
 3. Výbor může určit, kdo z dalších členů AICC bude pověřen dalšími funkcemi mimo výbor, které jsou potřebné pro chod AICC, členy může také odvolat a funkce zrušit.
 4. Každý z členů Výboru podepisuje za AICC samostatně, jednání navenek musí být vždy předjednáno ve Výboru a po jeho odsouhlasení může být realizováno.
 5. Výbor je volen členskou schůzí na 5 leté období. Jeho mandát končí po zvolení nového výboru.
 6. Funkce členů Výboru jsou čestné a náklady na jejich realizaci jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad AICC.
 7. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným jinému členu Výboru. Výbor může kooptovat člena náhradního ze zvolených náhradníků.
 8. Výbor odpovídá za řádné hospodaření AICC, kontroluje dodržování hospodářských zásad, dbá na řádnou péči o majetek a za řádné naplňování poslání AICC.
 9. Výbor vede a řídí činnost AICC v období mezi členskými schůzemi.
 10. Svolává členskou, mimořádnou či náhradní členskou schůzi.
 11. Přijímá členy a vede jejich evidenci
 12. Provádí informační činnost o hospodaření a činnosti AICC.
 13. Zpracovává koncepci chovu plemene a stanovuje chovné podmínky.
 14. Stanovuje termíny pořádání výstav a dalších akcí a organizačně je zabezpečuje.
 15. Navrhuje rozhodčí exteriéru pro posuzování na výstavy.
 16. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech klubu a jejich znění.
 17. Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů.
 18. Deleguje zástupce AICC na kynologické akce a do kynologických orgánů a organizací
 19. Určuje a schvaluje ostatní potřebné pro chod a činnost AICC
 20. Funkce ve Výboru je neslučitelná s funkcí v Kontrolní komisi
 21. Je pověřen kárnou pravomocí dle kárného řádu.
 22. Je oprávněn přizvat ke spolupráci externistu.
 23. Výbor může rozhodovat mimo zasedání výboru (per rollam) elektronickou poštou. A to na návrh jakéhokoliv člena Výboru rozeslaného všem členům Výboru s určenou lhůtou pro rozhodnutí ne kratší než 48 hodin. Rozhodnutí je přijato souhlasnými hlasy většiny všech členů Výboru a výsledek rozhodnutí oznámí svolatel všem členům Výboru a musí o něm být pořízen zápis na nejbližším zasedání Výboru.

Čl. XI
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je orgánem voleným členskou schůzí na 5 let.
 2. Kontrolní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové komise volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 3. Funkce v komisi je neslučitelná s funkcí ve výboru.
 4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 5. Pokud Kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
 6. Kontrolní komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.
 7. Funkce členů Kontrolní komise jsou čestné a náklady na jejich realizaci jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad AICC.

Čl. XII
Zásady hospodaření

Majetek klubu spravuje Výbor AICC na základě platných právních norem,účetních předpisů a směrnic AICC. .Výbor o hospodaření podává zprávu členské základně na schůzích. Finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti AICC, například propagaci, výstavy, bonitace, zpravodaj, schůze, členské poplatky ČMKU, náklady na činnost AICC.
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede účetní závěrka.

Čl. XIII
Ukončení činnosti

O zániku AICC může rozhodnout mimořádná členská schůze svolaná za tímto účelem, která rozhodne i o tom, jak bude naloženo s majetkem. O zániku může rozhodnout nadpoloviční většina hlasů všech členů.

Čl. XIV
Závěrečné ustanovení

 1. Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle příslušných ustanovení OZ v platném znění a dle řádů a směrnic ČMKU.
 2. V případě, že některé ustanovení stanov AICC se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena
 3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 7.6.2020, jejíž konání je potvrzeno zápisem a je účinné zápisem u Rejstříkového soudu