Stanovy Akita inu Czech Club z.s.

Čl. I
Název a sídlo
Akita Inu Czech Club, z.s. se sídlem v Olovnici
IČ: 228 72 299
Zkrácený název: AICC
Korespondenční adresa je vždy adresou bydliště předsedy Výboru.

Čl. II
Právní postavení
1. AICC je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový zapsaný spolek sdružující chovatele, majitele a příznivce japonského národního plemene Akita, s cílem propagovat a rozvíjet chov na území České republiky.
2. AICC vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Čl. III
Činnost
1. Organizace, rozvoj a propagace veškeré činnosti se vztahem zejména k plemeni Akita.
2. Vytváření podmínek pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.
3. Pořádání klubových, speciálních výstav a také další akce k propagaci plemene.
4. Zajištění maximální míry informovanosti o plemeni.
5. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
6. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci AICC působí.
7. Spolupráce s ostatními kluby na rozvoji kynologie a meziklubových vztahů.
8. AICC nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec předpisů FCI a ČMKU související s chovem psů.
9. Odborná osvětová činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti.
10. Umožnění zastřešení jiných japonských plemen, která nemají vlastní specializovaný klub.

Čl. IV
Vznik členství
1. Členem AICC může být fyzická osoba starší 18 let. Mladší 18 let může být členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemá však aktivní ani pasivní volební právo.
2. Členství vzniká písemně, zasláním přihlášky na určenou adresu, po schválení výborem a zaplacením členského příspěvku.
3. Výbor provede bez zbytečného odkladu zápis do seznamu členů. Seznam členů bude zpřístupněn celému výboru, webmasterovi, případně kontrolním orgánům.
4. Výbor je oprávněn rozhodnout o odmítnutí přihlášky. Pokud výbor zamítne přijetí uchazeče o členství, musí o tom vydat písemné rozhodnutí s odůvodněním a doručit jej uchazeči o členství. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat, a to do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí za člena. O odvolání rozhoduje členská schůze a to s konečnou platností.
5. Čestné členství je možné udělit výborem osobám, které se významně zasloužily o chov nebo propagaci plemene nebo jiných zvlášť zřetele hodných důvodů. Takový člen má stejná práva jako řádný člen.

Čl. V
Zánik členství
Členství v AICC končí:
1. Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z AICC doručené do sídla klubu.
2. Nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu.
3. Vyloučením.
4. Úmrtím člena.
Výbor provede bez zbytečného odkladu výmaz ze seznamu členů.

Čl. VI
Práva členů
1. Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.
2. Navrhovat kandidáty do orgánů AICC, volit a být volen v souladu se stanovami do orgánů AICC.
3. Předkládat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k výboru AICC.
4. Podílet se na praktické činnosti AICC.
5. Využívat výhod a služeb poskytovaných AICC.
6. Získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí pro chov plemene.
7. Možnost se odvolat proti rozhodnutí Výboru, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí členovi spolku.

Čl. VII
Povinnosti členů
1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy AICC spolu s normativy FCI, ČMKU.
2. Písemně hlásit změny týkající se členství, a to nejdéle do jednoho měsíce od doby, kdy ke změně došlo.
3. Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.
4. Dodržovat etická pravidla chovatelství a Zákon na ochranu zvířat proti týrání, č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Při veškerém svém konání dbát oprávněných zájmů AICC. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo klubu, jeho členům a chovu způsobit škodu včetně poškození dobrého jména AICC.
6. Dle svých možností přispívat k plnění poslání AICC.

Čl. VIII
Orgány
1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

Čl. IX
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem AICC.
2. Členská schůze
a) přijímá a mění stanovy AICC, schvaluje výši poplatků a členských příspěvků
b) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období
c) schvaluje plán činnosti na určené období
d) schvaluje kárný řád
e) volí Výbor a Kontrolní komisi AICC a do obou těchto orgánů vždy 2 náhradníky
f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Kárné komise AICC
g) rozhoduje o zániku AICC
3. Členskou schůzi svolává Výbor klubu nejméně jednou ročně. Výbor klubu je povinen zaslat všem členům AICC pozvánku na členskou schůzi (elektronickou nebo písemnou formou) a dále zveřejnit na internetových stránkách AICC termín, místo a čas konání členské schůze a návrh programu, to vše ve lhůtě nejméně 21 dnů před konáním členské schůze.
4. Mimořádnou členskou schůzi svolá Výbor na základě podnětu nejméně 1/2 členů AICC nebo Kontrolní komise do 30 dnů od doručení podnětu.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů AICC. Pokud se nadpoloviční většina členů na řádnou a v termínu svolanou členskou schůzi nedostaví, uskuteční se náhradní členská schůze, která se bude konat ještě týž den a bude zahájena po uplynutí jedné hodiny od začátku původní členské schůze. Pro konání náhradní členské schůze již není potřeba přítomnost nadpoloviční většiny členů AICC.
6. Na jednání náhradní členské schůze se smí jednat pouze o záležitostech zařazených na programu původní členské schůze.
7. K přijetí usnesení na členské schůzi nebo náhradní členské schůzi je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
8. Členové, kteří se nemohou členské schůze zúčastnit, jsou oprávněni k udělení plné moci vybranému zmocněnci a to jak z řad členů AICC, tak i nečlenů. Plná moc musí mít úředně ověřený podpis člena, jenž ji uděluje.
9. Účastník členské schůze může být zároveň zmocněncem nejvýše 2 jiných členů, kteří mu udělí plnou moc.

Čl. X
Výbor
1. Výbor AICC je statutárním a výkonným orgánem voleným z řad členů členskou schůzí. Funkce ve Výboru je neslučitelná s funkcí v Kontrolní komisi a Kárné komisi.
2. Výbor AICC je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy. Členové Výboru volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu a následně si mezi sebou rozdělí činnosti nutné pro fungování Výboru i spolku.
3. Za Výbor jedná navenek předseda Výboru.
4. Funkční období Výboru je 5-ti leté.
5. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným jinému členu Výboru. Výbor může kooptovat člena náhradního ze zvolených náhradníků.
6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření AICC, kontroluje dodržování hospodářských zásad, dbá na řádnou péči o majetek a za řádné naplňování poslání AICC.
7. Výbor vede a řídí činnost AICC v období mezi členskými schůzemi.
8. Svolává členskou, mimořádnou či náhradní členskou schůzi.
9. Rozhoduje o přijetí za člena a vede seznam členů.
10. Provádí informační činnost o hospodaření a činnosti AICC.
11. Zpracovává koncepci chovu plemene a stanovuje chovné podmínky.
12. Stanovuje termíny pořádání výstav a dalších akcí a organizačně je zabezpečuje.
13. Navrhuje rozhodčí exteriéru pro posuzování na výstavy.
14. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech klubu a jejich znění.
15. Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů.
16. Deleguje zástupce AICC na kynologické akce a do kynologických orgánů a organizací.
17. Určuje a schvaluje ostatní potřebné pro chod a činnost AICC.
18. Je oprávněn přizvat ke spolupráci externistu.
19. Výbor může rozhodovat mimo zasedání výboru (per rollam) elektronickou poštou. A to na návrh jakéhokoliv člena Výboru rozeslaného všem členům Výboru s určenou lhůtou pro rozhodnutí ne kratší než 48 hodin. Rozhodnutí je přijato souhlasnými hlasy většiny všech členů Výboru a výsledek rozhodnutí oznámí svolavatel všem členům Výboru a musí o něm být pořízen zápis na nejbližším zasedání Výboru.

Čl. XI
Kontrolní komise
1. Funkční období Kontrolní komise je pětileté.
2. Kontrolní komise je kolektivním orgánem voleným z řad členů členskou schůzí. Kontrolní komise je tvořena 3 členy. Členové komise volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu.
3. Funkce v Kontrolní komisi je neslučitelná s funkcí ve Výboru a Kárné komisi.
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
5. Pokud Kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
6. Kontrolní komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.

Čl. XII
Kárná komise
1. Kárná komise AICC se skládá ze tří členů a je jmenována v souladu s těmito stanovami, vždy pro řešení jednotlivého konkrétního případu. Členy jsou vždy dva členové jmenovaní Výborem a jeden člen jmenovaný Kontrolní komisí. Člen Kárné komise musí se svým jmenováním za člena Kárné komise výslovně souhlasit.
2. Kárná komise AICC volí ze svého středu předsedu. Rozhoduje většinou hlasů a svá rozhodnutí provádí písemně v souladu s těmito stanovami a Kárným řádem AICC.

Čl. XIII
Zásady hospodaření
Majetek klubu spravuje Výbor AICC. Výbor o hospodaření podává zprávu členské základně na schůzích. Finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti AICC, například propagaci, výstavy, bonitace, zpravodaj, schůze, členské poplatky ČMKU, náklady na činnost AICC.
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede účetní závěrka.

Čl. XIV
Ukončení činnosti
O zániku AICC může rozhodnout pouze mimořádná členská schůze svolaná za tímto účelem. V případě rozhodnutí o zániku AICC rozhodne mimořádná členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem AICC. K rozhodnutí o zániku AICC je vyžadováno rozhodnutí alespoň ¾ přítomných členů.

Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle příslušných ustanovení OZ v platném znění a dle řádů a směrnic ČMKU.
2. V případě, že některé ustanovení stanov AICC se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 8.5.2022, jejíž konání je potvrzeno zápisem a je účinné zápisem u Rejstříkového soudu.