ČMKÚ FCI Akita Czech japonsky

Stanovy Akita Inu Czech Club, z. s.

Preambule:

Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový , nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita inu.
Klub se řídí zákony ČR v platném znění, zejména Občanským zákoníkem zákon 89/2012 Sb (dále jen OZ) platným od 1.1. 2014, zejména ustanovením o spolcích s příslušnými ustanoveními zákona č.246/1992 Sb na ochranu zvířat v platném znění a v odborné oblasti normativy FCI a ČMKU a to i ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I

Obecná ustanovení

Název: Akita Inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)
Zkratka: AICC ( dále jen AICC nebo spolek)
Sídlo: adresa předsedy

Ludmila Markové, U Vodárny 907, 330 11
Působnost: AICC je samostatný právní subjekt s působností na celém území České republiky

 

Čl. II

Účel a poslání Akita Inu Czech Clubu – ( dále také jen AICC nebo spolek)

 

 1. Péče a rozvoj japonského národního plemene Akita inu.
 2. Zachovat a zlepšovat kvalitu chovu psů Akita inu.
 3. Zastřešení ostatních japonských plemen, která nemají vlastní specializovaný klub .
 4. Pořádat klubové i speciální výstavy a také další akce k propagaci plemene.
 5. Zabezpečit maximální míru informovanosti o plemeni.
 6. AICC nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec předpisů FCI a ČMKU související s chovem psů.
 7. Spolupráce s chovatelskými spolky v ČR i zahraničí.
 8. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exterieru psů.
 9. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí.
 10. Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži , odborné i laické veřejnosti formou řednášek,výstav, školení a odborných článků.

Čl. III

Členství v AICC

 1. Členství v AICC je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky zaslané výboru nebo předsedovi AICC písemnou nebo elektronickou formou. Pro řádné přijetí osoby za člena AICC je nutné zaplatit členský příspěvek na základě příděleného členského čísla. Způsob a lhůty úhrady stanoví členská schůze .
  Členem  Klubu se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let.
 2. Osoba nezletilá, která dosáhla alespoň 15-ti let věku se může stát členem pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tato osoba nemá aktivní ani pasivní volební právo.
 3. Výbor AICC je oprávněn odmítnout přihlášku z důvodů obsažených v příslušných ustanoveních OZ.
 4. AICC umožňuje i čestné členství pro osoby, které se významně zasloužily o chov nebo propagaci plemen , nebo z jiných zvlášť zřetele hodných důvodů po schválení výborem AICC a tento člen má stejná práva jako členové platící .
 5. Výše členského příspěvku pro osoby mladší 18 let bez hlasovacího práva se stanoví ve výši 50% ročního členského příspěvku.

Čl. IV

 

Zánik členství

 1. Dnem doručení písemného prohlášení výboru AICC.
 2. Nezaplacením ročního členského příspěvku v řádném termínu – do 14 dnů po zaregistrování v prvním roce členství, do 31. 3. běžného roku pro pokračující členství.
 3. Vyloučením člena za závažné porušení povinností ve smyslu stanov a řádů a obecně platných předpisů.
 4. Úmrtím člena.

Čl. V

Práva členů AICC

 1. Účast na členských schůzích a akcích pořádaných spolkem.
 2. Od 18 let věku volit a být volen do funkcí ve spolku.
 3. Podávat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k orgánům AICC.
 4. Právo na informace o činnosti a hospodaření AICC.
 5. Podílet se na činnosti AICC
 6. Využívat služeb a výhod AICC

Čl. VI

Povinnosti členů AICC

 1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy AICC spolu s normativy FCI a ČMKU, zejména zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat v platném znění.
 2. Písemně hlásit změny týkající se členství a to nejdéle do jednoho měsíce od doby kdy ke změně došlo.
 3. Platit ve stanoveném termínu a výši členské příspěvky.
 4. Dodržovat etická pravidla chovatelství
 5. Při veškerém svém konání dbát oprávněných zájmů AICC
 6. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo AICC , jeho členům a chovu způsobit škodu včetně poškození dobrého jména spolku.

Čl.VII

Orgány AICC

Další pozice

1. členská schůze

AICC, se řídí příslušnými paragrafy a ustanoveními OZ - zákon 89/2012 Sb

2. Výbor spolku
3 Kontrolní komise
4 Poradce chovu
5. Výstavní referent
 1. Členská schůze – nejvyšší orgán AICC
 2. Výbor spolku – statutární a výkonný orgán AICC
 3. Kontrolní komise – dále jen KK – kontrolní orgán
 4. Poradce chovu
 5. Výstavní referent
  • 1.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a do její působnosti spadá rozhodování o otázkách týkajících se AICC.
  • 1.2 Členskou schůzi svolává výbor minimálně jednou ročně. Musí být ohlášena nejméně 30 dní předem písemnou pozvánkou s uvedením programu nebo prostřednictvím  elektronické pošty s přiloženou pozvánkou a programem s tím, že bude její převzetí tímtéž způsobem potvrzeno.
  • 1.3 Svolání mimořádné schůze může být vyvoláno nadpoloviční většinou členů výboru AICC nebo nadpoloviční většinou všech členů AICC také 30 dní předem,  působem jenž je uveden v předchozím odstavci.
  • 1.4 Schvaluje a mění stanovy spolku, stanovuje výši poplatků a členských příspěvků včetně jejich dat splatnosti, projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a zprávy KK , schvaluje zásadní otázky týkající se fungování AICC, volí a odvolává členy výboru a KK.
  • 1.5 Členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů, kteří musí být přítomni
          nebo zastoupeni plnou mocí.
          V případě, že se člen nemůže dostavit ve stanoveném termínu na členskou schůzi, může být zastoupen
          na základě plné moci jinou osobou. 
  • 1.6 Usnesení je přijato souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných a zastoupených členů.
  • 1.7 Statutární orgán spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku
  • 1.8 Problematika členské schůze, náhradní členské schůze, dílčí schůze a další, kterou neupravují stanovy
  • 2.1 Je statutárním a výkonným orgánem klubu a je tvořen minimálně 5 členy – předsedou , ekonomem a
         dalšími členy. Přitom člen výboru nemusí nutně vykonávat jakoukoliv funkci a rovněž mohou být
         funkce kumulovány.
  • 2.2 Každý z členů výboru jedná samostatně v rámci svého okruhu činnosti, jednání v závažných případech vůči třetím stranám navenek spolku musí být vždy  předjednáno ve výboru AICC a po jeho odsouhlasení může být realizováno.
  • 2.3 Výbor je usnášeníschopný nadpoloviční většinou členů výboru , usnesení a rozhodnutí příjímá svou většinou.
  • 2.4 O každém takovémto hlasování musí být sepsán řádný zápis a v něm uvedena konkrétní osoba, která je v dané věci oprávněna za spolek jednat.
  • 2.5 Výbor je volen členskou schůzí na 3 leté volební období. Členská schůze zvolí 2 náhradní členy výboru
          (na 3 roky), kteří budou připraveni doplnit výbor po odstupujícím členu (členech) výboru, tak aby byla
          zachována kontinuita činnosti výboru.
          Členská schůze zvolí 2 náhradní členy výboru (na 3 roky), kteří budou připraveni doplnit výbor po odstupujícím členu (členech) výboru, tak aby byla zachována  kontinuita činnosti výboru.
  • 2.6 Funkce členů výboru jsou čestné a náklady na jejich přímou činnost jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad AICC.
  • 2.7 Výbor řídí činnost spolku.
  • 2.8 Svolává členské schůze.
  • 2.9 Přijímá členy a vede jejich evidenci.
  • 2.10 Vede evidenci hospodaření AICC.
  • 2.11 Provádí informační činnosti o hospodaření a fungování spolku.
  • 2.12 Projednává záležitosti chovatelské .
  • 2.13 Organizuje výstavy a bonitace.
  • 2.14 Je pověřen funkcí kárného orgánu.
  • 2.15 Navrhuje rozhodčí na výstavy.
  • 2.16 Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech AICC ( stanovy, zápisní řád,bonitační řád, atd.) a jejich znění.
  • 2.17 Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů.
  • 2.18 Předseda spolku reprezentuje spolek navenek, zejména ve vztahu k ČMKU, FCI ,pečuje o propagaci klubu, korespondenci, svolává jednání výboru, pomáhá se  zajištěním sponzoringu,apod.
  • 2.19 Ekonom spolku vede hospodaření , spravuje účet AICC a vede účetnictví,informuje jednatele spolku z důvodu evidence průběžně o zaplacených členských   příspěvcích. Dále je povinen jakoukoliv vydanou platbu nebo finanční výběr z klubového účtu pro klubové účely oznámit prokazatelnou formou (e-mailem, apod…)  ostatním členům výboru. Porušení této povinnosti bude posuzováno dle závažnosti .
  • 2.20 V případě rezignace kteréhokoliv člena výboru rozhodne výbor o předání jeho působnosti jinému členu výboru a výbor bude doplněn náhradním, dopředu  zvoleným členem v číselné posloupnosti.
           Odstupující člen výboru je povinen bezodkladně předat výboru svou agendu.
           V tomto případě není nutné okamžitě svolávat mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových voleb.
           Rezignaci člena výboru přijímá výbor nebo členská schůze písemně nebo ústně, avšak formou zápisu z jednání členské schůze resp. výboru.
           Mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových voleb je však nutné svolat vždy, pokud by odstoupili více jak 2 členové stávajícího výboru a náhradníci již byli  kooptováni.
  • 3.1 Je volena členskou schůzí na čtyřleté volební období
  • 3.2 Je tvořena třemi členy spolku.
  • 3.3 Člen KK nesmí být členem výboru.
  • 3.4 KK kontroluje činnost spolku , ze své činnosti podává zprávu členské schůzi a za svou činnost je
         odpovědná členské schůzi
  • 3.5 KK si na své ustavující schůzi po každých nových volbách volí předsedu z řad svých členů.
  • 3.6 Člen KK se může účastnit schůze výboru s hlasem poradním.
  • 3.8 KK je oprávněna kdykoliv na základě písemné výzvy 7 dnů předem zkontrolovat účetnictví a
         hospodaření spolku včetně evidence.
  • 3.9 KK předkládá výboru výsledky své činnosti s návrhy na opatření.
  • 3.10 Rozhodčí komise není zřízena
  • 4.1. Poradce chovu volí členská schůze na 4 roky. Poradce chovu se může účastnit jednání výboru s hlasem poradním.
  • 4.2. Stanovy umožňují , aby spolek měl více poradců chovu, jejichž působnost může být stanovena
   regionálně, případně podle jiných kritérií.
  • 5.1 Výstavní referent organizuje ve spolupráci s výborem AICC výstavy a podílí se na propagaci klubu .

Čl. VIII

Kárná pravomoc

 

Čl. IX

Majetek spolku a zásady hospodaření

1. Majetek AICC je tvořen zejména :

2. Majetek spolku spravuje výbor na základě platných právních a účetních, a vnitřních předpisů schválených členskou schůzí. Na hospodaření dohlíží KK, která podává zprávu členské  základně na schůzích. Klubové finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti AICC, například výstavy, bonitace, zpravodaj, schůze, členské poplatky ČMKU,   náklady na činnost spolku.

Čl. X

Ukončení činnosti

Zánik spolku se řídí příslusnými ustanoveními OZ zákon 89/2012 Sb platným od 1.1. 2014 o spolcích .

 

ČL.XI.

Jednání a podepisování

Každý z členů výboru jedná a podepisuje za AICC samostatně, závažná stanoviska vůči třetím stranám navenek musí být vždy předjednána ve výboru spolku a po jeho odsouhlasení mohou být realizována. Smlouvy ( např. s bankou, PK apod. ) podepisuje předseda.
V Jílovišti  25. 11. 2017


 

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!